Privacyverklaring

LuisterVlinder, gevestigd in Grou, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

LuisterVlinder – Margje Hylkema
Koningin Julianastraat 21A
9001 JW GROU

margje@luistervlinder.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

LuisterVlinder verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Foto’s
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie (mail) en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of diensten verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens (bv. ras, politieke opvattingen, religieuze overtuigingen etc.) en het is ook niet onze intentie om deze gegevens te verzamelen. Ook hebben wij niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als u ervan overtuigd bent dat wij bijzondere persoonsgegevens hebben verzameld of persoonsgegevens van een minderjarige, neem dan contact met ons op via margje@luistervlinder.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Doelen en grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

LuisterVlinder verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Voor een aantal diensten is het voor een goede behandeling noodzakelijk dat ik als behandelaar een dossier aanleg. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde behandeling. Als uw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

 

Geautomatiseerde besluitvorming

LuisterVlinder neemt geenbesluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van een organisatie) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LuisterVlinder bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

LuisterVlinder gebruikt uw gegevens alleen voor zichzelf, maar in de volgende gevallen kan het nodig zijn om uw gegevens door te geven aan anderen:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • Juridisch adviseurs: bij een juridisch geschil met u kunnen wij genoodzaakt zijn uw gegevens door te geven aan een juridisch adviseur en deze in een juridische procedure gebruiken. Daarbij zullen we alleen de gegevens doorgeven die noodzakelijk zijn in verband met de juridische procedure

Als wij vanwege een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, dan zullen wij  u eerst informeren en u expliciet om uw toestemming vragen

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door LuisterVlinder en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, een verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar margje@luistervlinder.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maakt u in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

LuisterVlinder wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

LuisterVlinder neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via margje@luistervlinder.nl